OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) upravují vztahy mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží především výpočetní techniky mezi společností J.B.THERM CZ s.r.o. (dále jen „prodávající“) a jejími obchodními partnery (dále jen „kupující“).

1. Všeobecná ustanovení

1.1    
Tyto obchodní podmínky a reklamační řád (dále jen
„obchodní podmínky“) společnosti J.B.THERM CZ s.r.o., se sídlem V Aleji
102, 541 01 Trutnov, IČ: 27487121, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21909 (dále jen
„prodávající“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklá
v souvislosti nebo na základě kupních smluv uzavíraných mezi prodávajícím
a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“). Tyto kupní smlouvy
mohou být uzavírány mj. i prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího,
který je prodávajícím provozován na internetové adrese www.eshop-rychle.cz/jbtherm (dále
jen „internetový obchod“ nebo „e-shop“). Na uvedené internetové adrese jsou
tyto obchodní podmínky dostupné také v elektronické podobě. Kontaktními
údaji prodávajícího jsou e-mailová adresa jbtherm@seznam.cz
a telefonní čísla: 499819198, 739044177.

 

1.2    
Je-li kupujícím nepodnikatel tak, jak je definován
v článku 2.3 těchto obchodních podmínek, řídí se vztahy neupravené těmito
obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem,
v platném znění (dále jen „OZ“) a zákonem č. 534/1992 Sb., o ochraně
spotřebitele, v platném znění (dále jen „ZoS“).1.3    
Je-li kupujícím jiný subjekt tak, jak je definován
v článku 2.4 těchto obchodních podmínek, řídí se vztahy neupravené těmito
obchodními podmínkami OZ s výjimkou ustanovení § 2158 - § 2174, které se na
tyto vztahy nepoužijí.1.4    
Uzavřením kupní smlouvy kupující výslovně potvrzuje, že
se seznámil s obsahem těchto obchodních podmínek a souhlasí s ním.1.5    
Prodávající provozuje své podnikání v provozovně na
adrese Královédvorská 102, 541 01 Trutnov, otevírací doba: pondělí – pátek, 7:00
– 16:00.2. Definice pojmů


2.1    
Prodávajícím se pro účely těchto obchodních podmínek
rozumí obchodní společnost J.B.THERM CZ s.r.o. blíže specifikovaná v čl.
1.1 těchto obchodních podmínek.


2.2    
Spotřebitelem se v souladu s ustanovením §
419 OZ rozumí každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo
mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá s prodávajícím kupní
smlouvu nebo s ním jinak jedná.2.3    
Kupujícím nepodnikatelem se pro účely těchto obchodních
podmínek rozumí každý kupující, který není kupujícím- jiným subjektem podle čl.
2.4 těchto obchodních podmínek. Kupujícím nepodnikatelem je i spotřebitel dle
čl. 2.2 těchto obchodních podmínek.2.4    
Kupujícím - jiným subjektem se pro účely těchto
obchodních podmínek rozumí kupující, který je podnikatelem a při uzavření
smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské
činnosti. Podnikatelem pak je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a
odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem
činit tak soustavně za účelem zisku. Za podnikatele se považuje také každá
osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo
obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba,
která jedná jménem nebo na účet podnikatele.2.5    
Předmětem koupě je v případě každé jednotlivé
kupní smlouvy zboží uvedené v objednávce v případě, že je kupní
smlouva uzavřena již doručením objednávky prodávajícímu, nebo zboží, které je uvedeno
v potvrzení objednávky v případě, že je kupní smlouva uzavřena až doručením
přijetí objednávky kupujícímu.3. Uzavírání kupních smluv3.1    
V případě kupujícího nepodnikatele je návrhem na uzavření
kupní smlouvy (nabídkou) samotné umístění nabízeného zboží prodávajícím v internetovém
obchodě za předpokladu, že je zboží
dostatečně specifikováno a je přesně určena jeho cena. Objednávka kupujícího nepodnikatele
se v takovém případě považuje za přijetí nabídky a okamžikem doručení
objednávky (tj. přijetí nabídky) kupujícího prodávajícímu je kupní smlouva
uzavřena. Přijetí nabídky může být učiněno prostřednictvím provedení objednávky
v internetovém obchodě prodávajícího, prostřednictvím písemné objednávky zaslané
na adresu sídla prodávajícího, nebo prostřednictvím emailové objednávky zaslané
na emailovou adresu prodávajícího jbtherm@seznam.cz, anebo osobně v některé
z provozoven prodávajícího. V případě,
že přijetí nabídky bylo učiněno jinak než osobně v provozovně
prodávajícího, prodávající potvrdí kupujícímu nepodnikateli obdržení přijetí nabídky
prostřednictvím emailu zaslaného na emailovou adresu, kterou kupující uvede
v objednávce. Pokud nebude potvrzení z jakéhokoli důvodu zasláno,
nemá to vliv na uzavření kupní smlouvy. Prodávající má právo písemně odstoupit
od uzavřené kupní smlouvy v případě, že objednané zboží nemá skladem a není tak
schopen jeho dodání zajistit, přičemž smlouva je v takovém případě zrušena
okamžikem doručení odstoupení od smlouvy kupujícímu nepodnikateli.3.2     V případě kupujícího –
jiného subjektu objednává kupující zboží prostřednictvím internetového
obchodu prodávajícího, prostřednictvím písemné objednávky zaslané na adresu sídla
prodávajícího, prostřednictvím emailové objednávky zaslané na emailovou adresu
prodávajícího jbtherm@seznam.cz, telefonicky na tel. Číslech: 499819198, 739044177, anebo
osobně v některé z provozoven prodávajícího. Taková objednávka se považuje
za návrh na uzavření kupní smlouvy (nabídku). Za přijetí nabídky se v případě objednávky
provedené prostřednictvím e-shopu prodávajícího, písemné, emailové či
telefonické objednávky považuje doručení písemného potvrzení o přijetí
objednávky na emailovou adresu, kterou kupující uvede v objednávce a
okamžikem doručení tohoto potvrzení je kupní smlouva uzavřena. Pokud nebylo
z jakéhokoli důvodu potvrzení objednávky doručeno kupujícímu, pak
k uzavření smlouvy nedošlo.V případě osobní objednávky v provozovně prodávajícího je kupní smlouva uzavřena přijetím
objednávky kupujícího pověřeným zaměstnancem prodávajícího.


V případě kupujícího –
jiného subjektu se nepoužije domněnka uvedená v § 1732 odst. 2 OZ a umístění
nabízeného zboží v internetovém obchodě se nepovažuje za nabídku.3.3     Je-li kupujícím
nepodnikatelem objednáváno zboží, které není nabízeno v internetovém
obchodě prodávajícího, objednává kupující zboží
prostřednictvím písemné objednávky zaslané na adresu sídla prodávajícího,
prostřednictvím emailové objednávky zaslané na emailovou adresu prodávajícího jbtherm@seznam.cz, telefonicky na tel. Číslech: 499819198, 739044177,
anebo osobně v některé z provozoven prodávajícího. Taková objednávka se
považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy (nabídku). Za přijetí nabídky se v
případě objednávky provedené prostřednictvím písemné, emailové či telefonické
objednávky považuje doručení písemného potvrzení o přijetí objednávky na emailovou
adresu, kterou kupující uvede v objednávce a okamžikem doručení tohoto
potvrzení je kupní smlouva uzavřena. Pokud nebylo z jakéhokoli důvodu
potvrzení objednávky doručeno kupujícímu, pak k uzavření smlouvy nedošlo.


V případě osobní objednávky v provozovně prodávajícího je kupní smlouva uzavřena přijetím
objednávky kupujícího pověřeným zaměstnancem prodávajícího.3.4     V internetovém obchodě prodávajícího
jsou uváděny informace o zboží včetně kupní ceny podle aktuálně dostupných
údajů a informací. Rozhodující jsou vždy údaje o zboží v okamžiku, kdy
kupující doručí prodávajícímu objednávku. Ceny jsou uváděny včetně DPH. Pokud
dojde k předání a převzetí zboží jinde než v provozovně
prodávajícího, je třeba k ceně zboží připočíst náklady na dopravu. Pokud
je kupní cena hrazena dobírkou, je třeba k ceně zboží připočíst poplatek
za zvolený způsob platby za zboží. Náklady na dopravu a poplatek za zvolený
způsob platby tvoří společně „náklady na dodání zboží“ a jejich aktuální výše je
uvedena na internetových stránkách e-shopu prodávajícího.


3.5     Kupní smlouva může být
uzavřena pouze v českém jazyce. V případě uzavírání kupní smlouvy
prostřednictvím e-shopu má kupující možnost před podáním objednávky zjistit a
opravit chyby, které vznikly při zadávání dat v prostředí e-shopu
prodávajícího.


3.6     Jednotlivé technické kroky
vedoucí k uzavření kupní smlouvy prostřednictvím e-shopu prodávajícího jsou
popsány v tomto článku výše, příp. přímo v rámci e-shopu
prodávajícího.


4. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího


4.1     Prodávající je povinen
předmět koupě dodat kupujícímu a kupující je povinen předmět koupě převzít a
uhradit za něj prodávajícímu sjednanou kupní cenu včetně nákladů na dodání
zboží.4.2    
Na každou dodávku vystaví prodávající dodací list,
který bude obsahovat alespoň následující údaje:


 • množství a druh zboží
 • cena zboží
 • datum převzetí zboží
 • razítko a podpis pověřeného zaměstnance či
  zástupce prodávajícího


4.3     Vlastnické právo
k předmětu koupě přechází na kupujícího až úplným uhrazením kupní ceny.
Nebezpečí škody na předmětu koupě přechází na kupujícího převzetím předmětu
koupě.


4.4     Uzavřená kupní smlouva je
prodávajícím archivována a kupující nepodnikatel má právo přístupu k uzavřené
kupní smlouvě.


4.5     V případě, že prodávající
se spotřebitelem (čl. 2.2 obchodních podmínek) smlouvu uzavřel distančním
způsobem nebo mimo prostory obvyklé pro podnikání prodávajícího, je kupující v souladu
s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ oprávněn od uzavřené kupní smlouvy
odstoupit bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů. Lhůta podle předchozí věty běží,
jde-li o:


a)      kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

b)      smlouvu, jejímž předmětem je
několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední
dodávky zboží, nebo

c)      smlouvu, jejímž předmětem je
pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.


Lhůta k odstoupení podle tohoto odstavce se považuje za
zachovanou v případě, že kupující v jejím průběhu odešle
prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje.


4.6     V případě odstoupení od
smlouvy podle předchozího odstavce, ponese kupující (spotřebitel) náklady
spojené s navrácením zboží a u smlouvy uzavřené distančním způsobem náklady
za navrácení zboží. Náklady spojené s navrácením zboží zahrnují také
náklady na vrácení zboží do původního stavu v případě, že zboží bylo
poškozeno nebo jeví známky opotřebení za předpokladu, že došlo ke snížení
hodnoty zboží v důsledku nakládání se zbožím jiným způsobem, než který je
třeba ke zjištění povahy a vlastností zboží. Pokud bude vrácené zboží
poškozené, nekompletní, nefunkční nebo bude jevit známky používání či
opotřebení podle předchozí věty, je prodávající povinen vrátit kupujícímu (spotřebiteli)
zaplacenou kupní cenu, od které bude odečtena částka, kterou prodávající
vynaloží na uvedení zboží do původního stavu. Tímto není dotčeno právo
prodávajícího požadovat po kupujícím (spotřebiteli) případnou náhradu škody.4.7     Pokud se kupující (spotřebitel)
rozhodne od kupní smlouvy v souladu s čl. 4.5 odstoupit, doporučuje
prodávající následující postup k uplatnění tohoto jeho práva: kupující (spotřebitel)
je oprávněn využít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, který je umístěn
na internetových stránkách e-shopu prodávajícího, který následně zašle na
adresu sídla prodávajícího. Kupující (spotřebitel) může od smlouvy odstoupit i
na základě jakéhokoli jiného jednostranného právního jednání, např.
prostřednictvím jiného než vzorového dopisu zaslaného na adresu sídla
prodávajícího nebo prostřednictvím emailu zaslaného na adresu jbtherm@seznam.cz. V odstoupení od smlouvy by měl kupující (spotřebitel)
uvést alespoň číslo a datum objednávky a číslo účtu, na který má být vrácena
zaplacená kupní cena za zboží. Prodávající potvrdí kupujícímu - spotřebiteli
doručení odstoupení od smlouvy informativním emailem zaslaným na emailovou
adresu uvedenou v objednávce.


4.8     Odstoupí-li kupující od
kupní smlouvy v souladu s čl. 4.5 obchodních podmínek, zašle nebo
předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení,
zboží, které bylo předmětem koupě.


4.9     Odstoupí-li kupující od
kupní smlouvy souladu s čl. 4.5 obchodních podmínek, vrátí mu prodávající
bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení, všechny finanční
prostředky včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých
v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než
nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený), které od něho na
základě smlouvy přijal, stejným způsobem, pokud kupující výslovně neurčí způsob
jiný. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit
přijaté finanční prostředky dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že
zboží prodávajícímu odeslal.


4.10 Kupující bere na vědomí, že
mu koupí zboží od prodávajícího nevznikají žádná práva k používání registrovaných
značek, obchodních názvů, firemních lig či patentů prodávajícího nebo
obchodních partnerů prodávajícího, není-li v jednotlivém případě ujednáno
jinak.


5. Platební podmínky, předání, převzetí zboží5.1     Kupující uhradí
prodávajícímu kupní cenu za zboží jedním z následujících způsobů:


a)      osobně při převzetí zboží od dopravce, pokud
je zboží zasíláno na dobírku

b)      osobně při převzetí zboží v některé
provozovně prodávajícího

c)      bankovním převodem5.2     Předmět koupě bude
kupujícímu předán až po úplném uhrazení kupní ceny a nákladů na dodání.


5.3     K předání a převzetí
dojde jedním z následujících způsobů:

a)      kupující zboží převezme v některé
z provozoven prodávajícího,

b)      prodávající dodá předmět
koupě na adresu, kterou kupující uvede v objednávce, pokud je taková
adresa na území České nebo Slovenské republiky.


Jestliže kupující uvede v objednávce adresu, která se nenachází na území České nebo
Slovenské republiky, dojde k předání a převzetí předmětu koupě
v sídle prodávajícího, pokud se strany nedohodnou jinak.5.4     V případě osobního
odběru zboží v provozovně prodávajícího a v případě, že kupující je
fyzická osoba, bude předmět koupě předán výlučně kupujícímu osobně a tento se
musí prokázat platným občanským průkazem nebo jiným dokladem totožnosti.


5.5     Pokud nebude předmět koupě
dodán prostřednictvím osobního odběru v provozovně či sídle prodávajícího,
dojde k dodání předmětu koupě kupujícímu prostřednictvím přepravní služby od společnosti
PPL CZ, s.r.o., IČ: 25194798, od České pošty, s.p., IČ: 47114983, příp. od
jiného přepravce, v pracovní dny v čase od 8:00 do 17:00 hod.,
obvykle do dvou pracovních dnů, nejpozději však do 5 pracovních dnů po uzavření
kupní smlouvy v případě, že kupní cena včetně nákladů na dodání bude
uhrazena při osobním převzetí zboží, případně do 5 pracovních dnů od uzavření
smlouvy a úplného zaplacení kupní ceny a nákladů na dodání v případě, že
kupující uhradí kupní cenu a náklady na dodání bankovním převodem.


5.6     Je-li to v obchodním
styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví
prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu
daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a
zašle jej v elektronické podobě na emailovou adresu kupujícího uvedenou v písemné
objednávce, příp. pokud kupní smlouva byla uzavřena ústně v provozovně
prodávajícího, předá prodávající daňový doklad kupujícímu při převzetí zboží
nebo jej na žádost kupujícího zašle na emailovou adresu, kterou mu kupující
sdělí.


5.7     Kupující – jiný subjekt je
povinen (a kupujícímu nepodnikateli je daný postup doporučen) při převzetí
zásilky provést kontrolu zásilky s cílem zjistit, zda je obal neporušený,
zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození (např. zda není porušena páska
s logem prodávajícího, apod.) a zda je v souladu s přiloženým
přepravním listem (zejména v otázce množství zboží). Tato kontrola se však
netýká samotného obsahu zásilky. V případě, že kupující – jiný subjekt po
provedení kontroly zjistí, že zásilka je neúplná či poškozená, je oprávněn
odmítnout převzetí zásilky a žádat náhradní dodání zboží. Pokud kupující – jiný
subjekt odmítne zásilky převzít z důvodu její neúplnosti či poškození a
pokud byla zásilka dopravována kupujícímu - jinému subjektu pomocí třetí osoby
- dopravce, je kupující povinen sepsat s dopravcem škodní protokol, kde
popíše, v čem zásilka neodpovídá kupní smlouvě. Škodní protokol je pak
kupující – jiný subjekt povinen bez zbytečného odkladu po jeho sepsání zaslat
prodávajícímu prostřednictvím faxu, emailu na adresu jbtherm@seznam.cz či klasickou poštou na adresu sídla prodávajícího.


6. Práva z vadného plnění a reklamační řád6.1     Prodávající se zavazuje, že
dodá kupujícímu zboží v dohodnutém množství, jakosti a provedení, a pokud
nebyla jakost a provedení dohodnuty, v jakosti a provedení vhodných pro
obvyklý účel daného zboží. Pokud prodávající nedodal zboží s vlastnostmi
podle předchozí věty, má zboží vadu. V případě kupujícího nepodnikatele platí,
že projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží, má se za
to, že věc byla vadná již při převzetí.6.2     Práva z vadného plnění
je kupující nepodnikatel oprávněn u prodávajícího uplatnit osobně v provozovně
prodávajícího, dále prostřednictvím faxu, elektronické či klasické pošty.
Součástí oznámení o uplatnění práv z vadného plnění by měly být alespoň
následující údaje:


 1. specifikace reklamovaného zboží (zejména
  název, označení, typ zboží)
 2. číslo objednávky, dodacího listu (pokud byl
  vystaven) a faktury (pokud byla vystavena)
 3. popis vady (vad) a uvedení, jak se tato vada(vady) konkrétně projevuje.6.3     Uplatní-li kupující nepodnikatel
právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy
právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Písemným
potvrzením dle předchozí věty se v souladu s § 1819 OZ rozumí např. i
email zaslaný na emailovou adresu uvedenou v objednávce, příp. pokud kupní
smlouva byla uzavřena ústně v provozovně prodávajícího, na emailovou
adresu, kterou mu kupující sdělí.6.4     V případě, že kupující nepodnikatel
zjistí, že má zboží vadu, může požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to
není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze
součásti věci, může kupující nepodnikatel požadovat jen výměnu součásti;
není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem
k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného
odkladu, má kupující nepodnikatel právo na bezplatné odstranění vady.6.5     Neodstoupí-li kupující nepodnikatel
od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její
součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující nepodnikatel
má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat
novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i
v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že
by zjednání nápravy kupujícímu nepodnikateli působilo značné obtíže.


6.6     Kupující nepodnikatel je
oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době
dvaceti čtyř měsíců od převzetí. V případě použitého zboží je kupující nepodnikatel
v souladu s § 2168 OZ oprávněn uplatnit práva z vadného plnění
v době 12 měsíců od převzetí.


6.7     Práva z vadného plnění
podle tohoto článku se nevztahují:a)      u zboží, které bylo prodáno za nižší cenu na
vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b)      na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým
užíváním,

c)      u použité věci na vadu odpovídající míře
používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím,

d)     vyplývá-li to z povahy věci.6.8     Prodávající si vyhrazuje
právo odmítnout převzít zboží za účelem vyřízení reklamace v případě, že
je zboží natolik znečištěné, že neodpovídá hygienickým standardům a mohlo by
dojít k ohrožení života či zdraví zaměstnanců či jiných zástupců
prodávajícího.6.9     Prodávající rozhodne
o reklamaci kupujícího nepodnikatele ihned, ve složitých případech do
3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu
zboží, která je zapotřebí k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně
odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do
30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající
s kupujícím nepodnikatelem nedohodnou na delší lhůtě.


6.10 V případě vadného
plnění se u kupujícího – jiného subjektu sjednávají následující ujednání:


 • výskyt opravitelné vady nebo vad se považuje vždy za nepodstatné
  porušení smlouvy, nikoliv za porušení podstatné,

 • při nepodstatném porušení smlouvy má kupující – jiný subjekt
  právo na odstranění vady, anebo právo na přiměřenou slevu z kupní ceny, a
  to podle volby prodávajícího,

 • při podstatném porušení smlouvy má kupující – jiný subjekt
  právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od smlouvy,

 • kupující – jiný subjekt je povinen uplatnit vadu u
  prodávajícího bez zbytečného
  odkladu poté, co se o ní dozvěděl nebo se o ní při náležité kontrole a dostatečné
  péči mohl dozvědět, nejpozději však do 2 měsíců od výskytu vady. Pokud kupující
  – jiný subjekt vady zboží v této lhůtě u prodávajícího neuplatní, jeho práva
  z vadného plnění zaniknou,

 • práva z vadného plnění je kupující – jiný subjekt povinen
  uplatnit u prodávajícího písemně prostřednictvím oznámení zaslaného na adresu
  sídla prodávajícího. V písemné
  reklamaci musí kupující – jiný subjekt uvést alespoň následující údaje:

 • specifikace reklamovaného zboží (zejména název, označení, typ zboží)
 • číslo dodacího listu (pokud byl vystaven) a faktury (pokud byla vystavena),
 • popis vady (vad) a uvedení, jak se tato vada (vady) konkrétně projevuje.


Společně s písemnou
reklamací je kupující – jiný subjekt povinen předložit prodávajícímu veškeré
důkazy, které osvědčují, že zboží má vadu.7. Ochrana osobních údajů7.1     Prodávající prohlašuje, že
bude jako správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje o kupujících
fyzických osobách v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„ZOOÚ“).7.2     Odesláním objednávky
kupující uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním následujících svých
osobních údajů: jméno, příjmení, adresa bydliště, emailová adresa a telefonní
číslo (dále jen „osobní údaje“).7.3     Zpracováním osobních údajů
kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu – zpracovatele. Osobní údaje
kupujícího budou zpracovávat pověření zaměstnanci prodávajícího, případně
zpracovatel osobních údajů, se kterým má prodávající uzavřenou smlouvu o zpracování
osobních údajů ve smyslu § 6 ZOOÚ. Zpracovatel zabezpečuje ochranu osobních
údajů kupujícího.7.4     Osobní údaje kupujícího
budou zpracovány pouze pro účely realizace práv a povinností vyplývající
z uzavřené kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních
sdělení prodávajícímu.7.5     Prodávající prohlašuje, že
neposkytne osobní údaje kupujícího žádné třetí osobě s výjimkou subjektů,
které budou provádět přepravu zboží od prodávajícího ke kupujícímu, a dále s
výjimkou případného zpracovatele osobních údajů.


7.6     Kupující má právo přístupu
k vlastním osobním údajům zpracovávaným prodávajícím a právo na jejich
opravu.


7.7     Požádá-li kupující o
informaci o zpracování osobních údajů, prodávající mu tuto informaci bez
zbytečného odkladu poskytne. Prodávající má v souladu s § 12 odst. 3 ZOOÚ
právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu
nepřevyšující náklady na poskytnutí informace.


7.8     V případě, že by se
kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho
osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního
života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje
nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: • požádat prodávajícího, příp. zpracovatele o vysvětlení,

 • požadovat, aby prodávající, příp. zpracovatel odstranil takto
  vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění
  nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty
  shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný
  stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo
  obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
7.9     Kupující potvrzuje, že
poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o
dobrovolné poskytnutí osobních údajů. Kupující je oprávněn svůj souhlas se
zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat písemným oznámením doručeným na
adresu sídla prodávajícího nebo na emailovou adresu prodávajícího. Osobní údaje
budou zpracovávány až do doby, než kupující prodávajícímu písemně odvolá svůj
souhlas se zpracováním osobních údajů podle předchozí věty tohoto odstavce.8. Závěrečná ustanovení8.1     Veškeré smluvní vztahy se
řídí českým právním řádem.


8.2     Tyto obchodní podmínky
nabývají účinnosti dnem jejich zveřejnění a upravují práva a povinnosti
vyplývající z kupních smluv, které byly uzavřeny na základě objednávky
učiněné v den zveřejnění obchodních podmínek a později. Prodávající si
vyhrazuje právo na změnu těchto obchodních podmínek. Nové znění obchodník
podmínek bude zveřejněno na internetových stránkách e-shopu prodávajícího. Dnem
zveřejnění nových obchodních podmínek pozbývají platnosti a účinnosti původní
obchodní podmínky.


8.3     Veškeré písemnosti, zejména
objednávka, potvrzení objednávky, odstoupení od smlouvy atd. se považují za
doručené, pokud se s nimi druhá smluvní strana měla možnost seznámit.8.4    
Platnost a účinnost těchto obchodních podmínek není
dotčena neúčinností jednotlivých ustanovení nebo případnou mezerou v úpravě.
Neúčinné ustanovení, nebo mezeru v úpravě je nutné nahradit takovým platným
ustanovením, které co nejvíce odpovídá smyslu a účelu původního ustanovení nebo
ostatním úpravám obsaženým v těchto obchodních podmínkách. 
NÁZORY A DOTAZY NÁVŠTĚVNÍKŮ